اتصالات لوله پلیکا ,  اتصالات پلیکا از جمله زانو, سه راهی , تبدیل .  فروش اتصالات پلیکا با تخفیف از سایز ۳۲ تا ۴۰۰ میلیمتر

زانو پلیکا 
این وصاله برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو ۶۳ پلیکا  , زانو ۹۰ پلیکا  ,  زانو ۱۱۰ پلیکا ,  زانو ۱۶۰ پلیکا , زانو ۲۰۰ پلیکا , زانو ۲۵۰ پلیکا , زانو ۳۱۵ پلیکا ,  زانو ۴۰۰ پلیکا

سه راهی پلیکا

ازاین وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی ۹۰ درجه

سه راهی ۴۵ درجه 

سه راهی تبدیل 

سه راهی ۶۳ پلیکا  , سه راهی ۹۰ پلیکا  ,  سه راهی ۱۱۰ پلیکا ,  سه راهی ۱۶۰ پلیکا , سه راهی ۲۰۰ پلیکا , سه راهی ۲۵۰ پلیکا , سه راهی ۳۱۵ پلیکا 

تبدیل پلیکا

برای تغییر سایز دو لوله پلیکا که دارای سایزهای مختف می باشتد.

تبدیل ۶۳ به ۹۰ , تبدیل ۹۰ به ۱۱۰ , تبدیل پلیکا ۶۳ به ۱۱۰ ,تبدیل لوله پلیکا ۱۱۰ به ۱۶۰ و سایزهای دیگر .

بوشن پلیکا

بوشن ۲۰۰ پلیکا , بوشن ۱۶۰ پلیکا , بوشن ۱۱۰ پلیکا ,  بوشن ۹۰ پلیکا

و اتصالات دیگر پلیکا مانند سیفون  , گپ و فلنج