اتصالات لوله پلیکا ,  اتصالات پلیکا از جمله زانو, سه راهی , تبدیل .  فروش اتصالات پلیکا با تخفیف از سایز 32 تا 400 میلیمتر

زانو پلیکا 
این وصاله برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو 63 پلیکا  , زانو 90 پلیکا  ,  زانو 110 پلیکا ,  زانو 160 پلیکا , زانو 200 پلیکا , زانو 250 پلیکا , زانو 315 پلیکا ,  زانو 400 پلیکا

سه راهی پلیکا

ازاین وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی 90 درجه

سه راهی ۴۵ درجه 

سه راهی تبدیل 

سه راهی 63 پلیکا  , سه راهی 90 پلیکا  ,  سه راهی 110 پلیکا ,  سه راهی 160 پلیکا , سه راهی 200 پلیکا , سه راهی 250 پلیکا , سه راهی 315 پلیکا 

تبدیل پلیکا

برای تغییر سایز دو لوله پلیکا که دارای سایزهای مختف می باشتد.

تبدیل 63 به 90 , تبدیل 90 به 110 , تبدیل پلیکا 63 به 110 ,تبدیل لوله پلیکا 110 به 160 و سایزهای دیگر .

بوشن پلیکا

بوشن 200 پلیکا , بوشن 160 پلیکا , بوشن 110 پلیکا ,  بوشن 90 پلیکا

و اتصالات دیگر پلیکا مانند سیفون  , گپ و فلنج