لوله کاروگیت ۴۰۰ , فروش لوله کاروگیت ۴۰۰ (لوله پلی اتیلن دو جداره ) ۴۰۰ با مقاومت ۳۱/۵ kn/m2  

 

لوله پلی اتیلن دو جداره ۴۰۰ / لوله کاروگیت ۴۰۰ 

کاروگیت ۴۰۰ / قیمت لوله کاروگیت ۴۰۰ / فروش کاروگیت ۴۰