ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻدي ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ

‫1 – ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺖ، ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن، ﻧﺼﺐ آﺳﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎك و‬ ‫ﻓﺸﺎر،ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .‬

‫2 – ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺰش در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﯿﺮي از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .‬

‫3 – ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﺻﻮﻻ رﻓﺘﺎر داﮐﺘﯿﻞ دارﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺰﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد‬اﺷﺎره دارد ﺑﺮﺧﻼف ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻدي، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﺸﺸﯽ دﭼﺎر ﺧﺰش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻟﻮﻟﻪ‬ ‫ﻓﻮﻻدي از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر داﮐﺘﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .‬

‫4 – ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري روي ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪاﺷﺪن و آزاد ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي‬‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﺪم ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ‬ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺎف ﺑﻮدن آن ﺳﺎده ﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ در اﯾﻨﻤﻮرد از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺰش ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎرﮔﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .‬

‫5 – ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺪارد و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮو‬ ‫ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﺎده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ زﻧﮓ زدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﻓﻮﻻدي اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﺪﻣﻪ.‬

‫6 – ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ آﻟﯽ و ﻏﯿﺮآﻟﯽ ﺑﺮﺣﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ‬ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي .در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ 51 درﺻﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي داﺷﺘﻪاﻧﺪو اﺻﻮﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي دارﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد .

‫7 – ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻮﺟﺎج‬ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎك اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ﺑﻘﺪري ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎك ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎري‬ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻄﺢ و ﻋﺎري از ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ‬ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم در اﺛﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺶ و ﺧﺮاش ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم ذاﺗﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮐﻒ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺪون ﺧﺎكرﯾﺰي ﯾﺎ ﮐﻒ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﺧﺎك ‫رﯾﺰي ﺳﺒﮏ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .‬

‫8 – اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ) ‪ (Saddle‬را ﺑﺮاي ﺷﯿﺮﮔﺬاري اﺟﺒﺎري ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از ‪ Saddle‬ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ در ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮوري اﺳﺖ .‬

‫9 – اﺗﺼﺎل ﭘﺬﯾﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ، ارزاﻧﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آب ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺸﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد و ﺳﺮ ﻋﺖ ﭘﺮوژه را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻬﻤﻄﻤﺌﻨﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻧﻤﻮد

‫01 – در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻدي، ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮﻣﺘﺮي اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاشﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد‬ ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .‬

‫11 – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ‬ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و درﺻﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ در اﺛﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ﻧﺪارد .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﮐﻤﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ .‬

‫21 – ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺤﻨﺎ دار ﯾﺎ داراي ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ و‬ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﮔﺴﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﺪﻧﯽ،‬ ‫ﺑﺘﻨﯽ و آزﺑﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﮔﺮ از ﺧﻮردﮔﯽ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد، ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ ﺑﺎ‬ ﺧﻄﺮ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ و ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در آوردن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه اي ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي از اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ. ﻟﻮﻟﻪ‬‫ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻮش ﻫﺎي ﻓﯿﻮژن رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه اي ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .‬داراي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ‬ش ‫ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ‬